• San Luis Csc 1
  • A4
  • A3
  • S1
  • S2
  • S3
  • S4
  • S5
  • S6
  • S7
  • S2

MESSAGE FROM THE MUNICIPAL MAYOR

Kapayapan pu kekatamu ngan!

Malugud ku pung ipayabut kekayu ing kanakung taus-pusung kapasalamatan king tiwalang pigkalub yu kanaku. Asahan yu ing gawan ku ing agyu ku bangkanita asuklian ku king mitmung gelingan at katapatan, ing suportang binye yu kanaku.

Ing agawa na pu ning kaluguran tamung mayora, y Kagalang-galang a Yolanda M. Pineda king kilub ning siyam a banua, ya pu ing kanakung ehemplu, panuntunan at inspirasyun bangkanita miyatad kekayu ing serbisyung tapat at makatau.

Tutu pung masakit panten o higitan ing agawa na pung Mayora dapot maniwala ku, kambe ning grasya ning Diyos, ning suporta da ring kayabe kung magobra king munisipyu at ning kekayung kasaupan, ikayung memalen Santa Rita, paniwalan kung agampanan kung masalese ing miyatas a obra kanaku.

Isundu ku ing masanting a aumpisan na ning kekatamung Mayora dapot idagdag ku naman ing sarili kung kagiwan ampo ring isipan kung mas makasanting emu king balen tamung pakamalan, nune karing miyayaliwang patakaran at pamipalakad king munisipyu.

About Us

Our History

Santa Rita, with a total land area of 3, 296 hectares, is a pear-shaped town in the heart of Pampanga. Bounded on the north by the mountainous terrain of Porac, on the east by Bacolor, and on the south by “Wawa” or Guagua, the second smallest town in the province is basically agricultural and accessible to to commercial centers and market transit points via the Olongapo-Gapan-San Fernando Highway.

News & Events

Rural Health Unit in Action

Rural Health Unit in Action

Kapabaluan: Temporary Liquor Ban

Kapabaluan: Temporary Liquor Ban

Kapabaluan: Power Sprayer

Kapabaluan: Power Sprayer

Kapabaluan: Palenki Santa Rita

Kapabaluan: Palenki Santa Rita

Invitation to Bid


Contact Us

Address: Municipal Hall, Santa Rita, Pampanga

Telephone: 045-900-2277

Email:

info[at]antaritapampanga.gov.ph

municipalitysrp[at]yahoo.com

Copyright © 2020. Municipality of Santa Rita, Province of Pampanga. All rights reserved.
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!